วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 5 อภิปลายผล

 
บทที่ 5

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
 
              การสำรวจความต้องการการใช้ถุงเท้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นศึกษา เกี่ยวกับถุงเท้า ประเภทของถุงเท้า ได้แก่ ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวข้อสั้น ถุงเท้าพื้นดำ ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น และถุงเท้าแฟชั่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 30 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 40 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 20 คน นักเรียนชาย 20คน รวมทั้งสิน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดสถิติที่ใช้ในการวิเคาระห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอเนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ใช้ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว คิดเป็นร้อยละ 21 ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวข้อสั้น คิดเป็นร้อยละ 4 ถุงเท้าพื้นดำ คิดเป็นร้อยละ 4 ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น คิดเป็นร้อยละ 31 ถุงเท้าแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 5  

อภิปรายผลการวิจัย
              จากการสำรวจความต้องการการใช้ถุงเท้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ผู้สำรวจจึงอภิปรายผลการสำรวจ ดังนี้
              ผลการสำรวจพบว่า ถุงเท้าที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้ามากที่สุดคือ  ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น คิดเป็นร้อยละ 31 นั่นอาจเป็นเพราะว่า ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น เป็นถุงเท้าที่มีราคาถูก และซักง่าย  ในส่วนของ ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว คิดเป็นร้อยละ 21 นั่นอาจเป็นเพราะว่าถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว  เป็นถุงเท้าที่ถูกระเบียนบโรงเรียน ในส่วนของ ถุงเท้าแฟชั่นได้รับความต้องการน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ ถุงเท้าแฟชั่น นั้นผิดระเบียบโรงเรียน และไม่เหมาะสมกับนักเรียน
 
ข้อเสนอแนะ
          ความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้านักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนโดยนักเรียนที่ต้องการเลือกใช้ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้นอาจเป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นคำนึงถึงผลที่ตามมาหรือค่านิยมในการเลือกใช้ เช่น เลือกใช้ถุงท้าพื้นดำเพราะตามแฟชั่นหรือเลือกใช้ถุงเท้าพื้นดำเพราะซักง่าย แต่นักเรียนที่เลือกใช้ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวอาจเป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงกฎระเบียบของโรงเรียนว่าทางโรงเรียนมีการตั้งกฎระเบียบให้ใช้ถุงเท้าแบบใด ถุงเท้าที่เราต้องการใช้นั้นถูกระเบียบหรือไม่
          ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจนั้นได้แสดงถึงค่านิยมและความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น