วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558


ชื่อเรื่อง                 ความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า          เหมสุดา แสนวิชา

แผนการเรียน                วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก     อาจารย์ณรินทร น้อยพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม      อาจารย์สุพรรณี ปลื้มถนอม

ปีการศึกษา                       2557

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นศึกษา เกี่ยวกับถุงเท้า ประเภทของถุงเท้า ได้แก่ ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวข้อสั้น ถุงเท้าพื้นดำ ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น และถุงเท้าแฟชั่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 30 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 40 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 20 คน นักเรียนชาย 20 คน รวมทั้งสิน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดสถิติที่ใช้ในการวิเคาระห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนเลือกใช้ถุงเท้าพื้นดำเพราะซักง่ายสูงสุด รองลงมาคือ ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวเพราะถูกระเบียบ และต่ำสุดคือ ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวข้อสั้นเพราะตามแฟชั่น