วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
 
 
http://www.bigbluemall.com

ผู้จัดทำ
ประวัติผู้จัดทำชื่อ-สกุล    นางสาว พีรยา  สุขผล

เลขที่         12
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       หาข้อมูล
ชื่อ-สกุล    นางสาว ลลิตา  จิตรมั่น

เลขที่         13
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ตัดต่อวีดีโอ
ชื่อ-สกุล    นางสาว กมลลักษณ์  บุญธรรม
 
 
เลขที่         29
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ผู้สัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล    นางสาว เหมสุดา  แสนวิชา
 


เลขที่         30
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ถ่ายวีดีโอ

 

 

ตัวอย่างคิลปวีดีโอ

https://www.facebook.com/#!/video.php?v=376541885843441&set=vr.376541885843441&type=2&theater

บทที่ 5 อภิปลายผล

 
บทที่ 5

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
 
              การสำรวจความต้องการการใช้ถุงเท้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นศึกษา เกี่ยวกับถุงเท้า ประเภทของถุงเท้า ได้แก่ ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวข้อสั้น ถุงเท้าพื้นดำ ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น และถุงเท้าแฟชั่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 30 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 40 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 20 คน นักเรียนชาย 20คน รวมทั้งสิน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดสถิติที่ใช้ในการวิเคาระห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอเนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ใช้ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว คิดเป็นร้อยละ 21 ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวข้อสั้น คิดเป็นร้อยละ 4 ถุงเท้าพื้นดำ คิดเป็นร้อยละ 4 ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น คิดเป็นร้อยละ 31 ถุงเท้าแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 5  

อภิปรายผลการวิจัย
              จากการสำรวจความต้องการการใช้ถุงเท้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ผู้สำรวจจึงอภิปรายผลการสำรวจ ดังนี้
              ผลการสำรวจพบว่า ถุงเท้าที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้ามากที่สุดคือ  ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น คิดเป็นร้อยละ 31 นั่นอาจเป็นเพราะว่า ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น เป็นถุงเท้าที่มีราคาถูก และซักง่าย  ในส่วนของ ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว คิดเป็นร้อยละ 21 นั่นอาจเป็นเพราะว่าถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว  เป็นถุงเท้าที่ถูกระเบียนบโรงเรียน ในส่วนของ ถุงเท้าแฟชั่นได้รับความต้องการน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ ถุงเท้าแฟชั่น นั้นผิดระเบียบโรงเรียน และไม่เหมาะสมกับนักเรียน
 
ข้อเสนอแนะ
          ความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้านักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนโดยนักเรียนที่ต้องการเลือกใช้ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้นอาจเป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นคำนึงถึงผลที่ตามมาหรือค่านิยมในการเลือกใช้ เช่น เลือกใช้ถุงท้าพื้นดำเพราะตามแฟชั่นหรือเลือกใช้ถุงเท้าพื้นดำเพราะซักง่าย แต่นักเรียนที่เลือกใช้ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวอาจเป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงกฎระเบียบของโรงเรียนว่าทางโรงเรียนมีการตั้งกฎระเบียบให้ใช้ถุงเท้าแบบใด ถุงเท้าที่เราต้องการใช้นั้นถูกระเบียบหรือไม่
          ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจนั้นได้แสดงถึงค่านิยมและความต้องการการเลือกใช้ถุงเท้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
 


บทที่4 ผลการศึกษาค้นคว้า


บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม

 เพศ  ระดับชั้น 

 

สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. เพศ
            ชาย
            หญิง   
            รวม

 50

50
100

50.00
50.00
100.00
2. ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
            รวม
 
30
30
40
100
 
30.00
30.00
40.00
100.00

 


 

ตารางที่ 2       แสดจำนวนและร้อยละ การเลือกใช้ถุงเท้านักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ชนิดถุงเท้าที่ต้องการเลือกใช้
เหตุผลที่เลือกใช้ถุงเท้า
N
ร้อยละ
ลำดับ
ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว
 
 
 
 
 
ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวข้อสั้น
 
 
 
 
 
 
ถุงเท้าพื้นดำ
 
 
 
 
ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
ถุงเท้าแฟชั่น
 
 
ตามแฟชั่น
ถูกกฎระเบียบ
ราคาถูก  ถูกฎระเบียบ
ซักง่าย ราคาถูก ถูกกฎระเบียบ
ราคาถูก  ถูกฎระเบียบ
ซักง่าย ราคาถูก ถูกกฎระเบียบ ตามแฟชั่น
ตามแฟชั่น
ซักง่าย ราคาถูก  ถูกฎระเบียบ
ราคาถูก
 ถูกฎระเบียบ
ซักง่าย
ซักง่าย ราคาถูก
ราคาถูก ถูกกฎระเบียบ
ถูกกฎระเบียบ
ซักง่าย ตามแฟชั่น
ซักง่าย
ซักง่าย ราคาถูก
ตามแฟชั่น
ตามแฟชั่น
ซักง่าย ถูกระเบียบ
ราคาถูก
ซักง่าย ราคาถูก
ซักง่าย
 
 
 
 
ถูกกฎระเบียบ
ตามแฟชั่น
ซักง่าย ตามแฟชั่น
ซักง่าย ราคาถูก ถูกกฎระเบียบ ตามแฟชั่น
ราคาถูก
ซักง่าย
 
0
21
2
1
2
1
0
2
2
2
4
1
4
0
1
4
1
0
0
1
5
8
31
 
 
 
 
0
5
1
1
0
0
 
 
0
21
2
1
2
1
0
2
2
2
4
1
4
0
1
4
1
0
0
1
5
8
31
 
 
 
 
0
5
1
1
0
0
 
8
2
6
7
6
7
8
6
6
6
5
7
5
8
7
5
7
8
8
7
4
3
1
 
 
 
 
8
4
7
7
8
8
 
 
 
 
รวม
100
100