วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่3 วิธีการศึกษาค้นคว้า


บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า


          การสำรวจความต้องการการใช้ถุงเท้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

                            1.  กลุ่มเป้าหมาย

                         2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

                         3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

 4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

กลุ่มเป้าหมาย          
          กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 จำนวน 30 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน นักเรียนชาน 20 คน นักเรียนหญิง 20 คน  รวม   100  คน


เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ
         
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ
แบ่งออกเป็น 2  ตอน

          ตอนที่ 1  เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกเป็น
เพศ และ ระดับชั้นที่กำลังสำรวจ
         
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
1) ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น 2) ถุงเท้าพื้นดำ 3) ถุงเท้าลูกฟูกเล็ก 4) ถุงเท้าแฟชั่น   เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ

              เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

              1. ศึกษาทฤษฏี  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสร้างของแบบสำรวจ     
              2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหากำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษา
          

              3. นำแบบสำรวจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยครูที่ปรึกษาแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับ 

นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 จำนวน 30 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน นักเรียนชาน 20 คน นักเรียนหญิง 20 คน  รวม   100  คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล                                    
              การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
              1.  นำแบบสำรวจไปขออนุญาตครูที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อแจกแบบสำรวจให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล                          
              2. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสำรวจด้วยตนเอง จำนวน
100 ฉบับได้กลับคืนมา จำนวน 100  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100           

 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล      
           
ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ดังนี้                                  
            1. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น เพศ  อายุ   ระดับชั้นที่กำลังศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ  
            2.  ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2  การสำรวจความต้องการการใช้ถุงเท้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น