วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่4 ผลการศึกษาค้นคว้า


บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม

 เพศ  ระดับชั้น 

 

สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. เพศ
            ชาย
            หญิง   
            รวม

 50

50
100

50.00
50.00
100.00
2. ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
            รวม
 
30
30
40
100
 
30.00
30.00
40.00
100.00

 


 

ตารางที่ 2       แสดจำนวนและร้อยละ การเลือกใช้ถุงเท้านักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ชนิดถุงเท้าที่ต้องการเลือกใช้
เหตุผลที่เลือกใช้ถุงเท้า
N
ร้อยละ
ลำดับ
ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาว
 
 
 
 
 
ถุงเท้าลูกฟูกเล็กสีขาวข้อสั้น
 
 
 
 
 
 
ถุงเท้าพื้นดำ
 
 
 
 
ถุงเท้าพื้นดำข้อสั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
ถุงเท้าแฟชั่น
 
 
ตามแฟชั่น
ถูกกฎระเบียบ
ราคาถูก  ถูกฎระเบียบ
ซักง่าย ราคาถูก ถูกกฎระเบียบ
ราคาถูก  ถูกฎระเบียบ
ซักง่าย ราคาถูก ถูกกฎระเบียบ ตามแฟชั่น
ตามแฟชั่น
ซักง่าย ราคาถูก  ถูกฎระเบียบ
ราคาถูก
 ถูกฎระเบียบ
ซักง่าย
ซักง่าย ราคาถูก
ราคาถูก ถูกกฎระเบียบ
ถูกกฎระเบียบ
ซักง่าย ตามแฟชั่น
ซักง่าย
ซักง่าย ราคาถูก
ตามแฟชั่น
ตามแฟชั่น
ซักง่าย ถูกระเบียบ
ราคาถูก
ซักง่าย ราคาถูก
ซักง่าย
 
 
 
 
ถูกกฎระเบียบ
ตามแฟชั่น
ซักง่าย ตามแฟชั่น
ซักง่าย ราคาถูก ถูกกฎระเบียบ ตามแฟชั่น
ราคาถูก
ซักง่าย
 
0
21
2
1
2
1
0
2
2
2
4
1
4
0
1
4
1
0
0
1
5
8
31
 
 
 
 
0
5
1
1
0
0
 
 
0
21
2
1
2
1
0
2
2
2
4
1
4
0
1
4
1
0
0
1
5
8
31
 
 
 
 
0
5
1
1
0
0
 
8
2
6
7
6
7
8
6
6
6
5
7
5
8
7
5
7
8
8
7
4
3
1
 
 
 
 
8
4
7
7
8
8
 
 
 
 
รวม
100
100
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น